ROI מוכח לעורך המכרז במערכת ECT למכרזים אלקטרוניים

 

  • השגת חיסכון כספי הנע בין 5-40% בעלויות הרכש והשגת מקסימום רווח במכירת מוצרים כולל מוצרי הון.

  • קיצור פרקי הזמן הנדרשים לפרסום מכרז ולביצוע עדכון מחירים אחת לפרק זמן.

  • הגדלת התחרות ומאגר המתחרים אינה מגדילה את התקורה הנדרשת מיחידת הרכש לבדוק את המכרז.

  • סיוע בהתמודדות עם השגות ותביעות משפטיות בכל הרמות באמצעות שותפים סיוע בפיקוח על ביצועי הזוכה.

  • ניהול ב"מיקור חוץ" חלקי או מלא של הליכי מכרזים בתחומי רכש, מכר, גיוס הון וניהול מאגרי ספקים.